Polityka Prywatności

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego pod adresem: www.refsysteminvest.pl / (strona prezentująca REFSYSTEM INVEST, REGON: 366350972, NIP: 581-196-18-65) wyrażają Państwo zgodę na zasady opisane w niniejszej Polityce prywatności. Gromadzimy dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze strony www.refsysteminvest.pl z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym ze strony firmy, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 16.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r. – dalej RODO informujemy, że:

Od dnia 25 maja 2018 r. Refsystem Invest Sp. z o.o. ul. Żwirowa 10, 82-500 Kwidzyn staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Wprowadzane zmiany dotyczą ochrony danych osobowych i zasad ich przetwarzania. Poniższa zgoda jest dobrowolna (czyt. pkt 7), lecz niezbędna w procesie ofertowania, prowadzenia negocjacji, zawierania umów i administrowania procesami handlowymi.

Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka: Refsystem Invest Sp. z o.o. ul. Żwirowa 10, 82-500 Kwidzyn.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej – IODO). Może Pani/Pan kontaktować się z IODO listownie na ww. adres lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@refsysteminvest.pl

Cel:

Wprowadzane zmiany dotyczą wyłącznie ochrony Pani/Pana danych osobowych. Przetwarzamy Pani/Pana dane w celu opisanym poniżej:

a) zawarcia, wykonania umowy oraz przedstawienia ofert handlowych,

b) obsługowym, rozumianym pod pojęciem czynności bieżących związanych z przetwarzaniem danych, które nie wpływają bezpośrednio na kontekst zawarcia lub wykonywania umowy z nami zawartej,

c) archiwizacji, administrowania umowami i ofertami,

d) w statystyce i analizie – ogólnej optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,

e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

f) prowadzenia windykacji należnych nam roszczeń, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,

g) w celach marketingowych, np. przy organizowaniu spotkań biznesowych i promocyjnych naszej firmy,

h) oceny sytuacji finansowej i/lub moralności płatniczej.

III. Przekazywanie danych:

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane do:

a) podmiotów, którym przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umowy,

b) które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,

c) którym dane mogą być też przekazane na podstawie Pani/Pana zgody lub upoważnienia,

d) naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) m.in. firmom kurierskim, księgowym, prawniczym, windykacyjnym oraz pozostałym wykonującym usługi na rzecz współpracy.

Okres przechowywania:

Dane osobowe przechowywane przez Administratora, wynikające z zawarcia umowy, przechowywane będą przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z niej wynikające tj.:

a) 10 lat (w przypadku osób fizycznych)

b) 3 lat (w przypadku działalności gospodarczej)

Może Pani/Pan zawsze wycofać wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia.

Twoje prawa:

Zgodnie z RODO każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

a) dostępu do własnych danych oraz otrzymania ich kopii,

b) żądania sprostowania danych,

c) żądania trwałego usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do sprzeciwu względem przetwarzania jej danych osobowych dla uzasadnionych celów Administratora danych (np. marketing bezpośredni).

Dobrowolność:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny w procesie współpracy (czyt. rozdz. II). Ponadto Administrator gwarantuje, iż nie będzie wykorzystywał danych osobowych z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu przetwarzania danych – tj. bez wykorzystania profilowania danych.

Ponadto:

a) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Refsystem Invest Sp. z o.o. ul. Żwirowa 10, 82-500 Kwidzyn, w celu świadczenia na moją rzecz przez wskazaną spółkę usług i czynności handlowych,

b) Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia, pisemnie na adres Administratora lub poprzez e-mail na adres: sekretariat@multiservice.com.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

c) Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe wykonanie na moją rzecz usług i czynności handlowych poprzez spółkę Refsystem Invest Sp. z o.o. ul. Żwirowa 10, 82-500 Kwidzyn.

Zapoznanie się z powyższą treścią wiążę się jednoznacznie z dobrowolną akceptacją wszelkich istotnych zmian, warunków i praw zawartych w RODO. Brak akceptacji z Pani/Pana strony w kierunku wnoszonej zmiany oraz pozostałą treść uwag prosimy przekazywać pisemnie na adres Administratora lub poprzez e-mail na adres: biuro@refsysteminvest.pl.

[contact-form-7 404 "Not Found"]